Witaj w naszej agencji!
Footer Logo

 

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest spółka Marktplan sp. z o.o. , ul. Piłsudskiego 8, 42-600 Tarnowskie Góry. Wszelkie uwagi i pytania nalezy kierować na adres kontaktowy e-mail: .

2. Dane osobowe jest to pojęcie, które odnosi się do wszelkich informacji, które Państwa dotyczą, takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania (prowadzenia działalności gospodarczej), numer telefonu, NIP, PESEL, czy adres poczty elektronicznej. Dane osobowe, jakie możemy zbierać od Państwa zawierają: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej. Nie mniej jednak zakres danych jest uzależniony od charakteru relacji z Państwem i może obejmować szerszy zakres danych. Przetwarzanie danych osobowych zawsze związane jest wyłącznie z realizacją usług dla Państwa.

3. Administrator dba o czytelność i styl przekazywanych informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad: w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem, rzetelnie i uczciwie, w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, w konkretnych celach, z dbałością o prawidłowość danych, nie dłużej niż potrzeba oraz zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.

4. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane:

a) na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

b) w związku z wykonaniem umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a nadto w związku z korzystaniem z funkcjonalności strony internetowej pod adresem https://marktplan.pl,

c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pośrednictwem zakładki „Kontakt” oraz w celach statystycznych i analitycznych Administratora, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dokonywania analiz i statystyk prowadzonych przez niego działań wynikająca z art. 6 ust. 1 lit f) RODO,

d) w związku ze spełnienie zobowiązania wynikającego z przepisów prawa zarówno krajowego jak i unijnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

e) dla celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami na zasadzie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

5. Odbiorcami Państwa danych są osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, a także podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji celów tego przetwarzania (m.in. podmioty świadczącym usługi IT, dostawców, którzy hostują, przechowują i utrzymują stronę internetową, jej zawartości i dane, lub inne usługi zapewniające prawidłowe funkcjonowanie strony, podmioty świadczące usługi księgowe, czy pomoc prawną). Poza wymienionymi podmiotami Państwa dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Administrator dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane (np. czas trwania umowy) oraz, po ustaniu celu przetwarzania, w określonym w przepisach i niezbędnym dla ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń okresie (np. w okresie przedawnienia roszczeń) lub, jeśli obowiązek ich przechowywania wynika z przepisów prawa (np. w przypadku konieczności przechowywania danych niezbędnych dla prowadzenia sprawozdawczości finansowej i podatkowej).

7. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz żądania ich przenoszenia w przypadkach określonych w przepisach prawa krajowego lub unijnego i o ile będzie to techniczne możliwe. Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od przepisów prawa.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw prosimy kierować wiadomość e-mail na adres: .

a) Prawo dostępu do danych osobowych – czyli do uzyskania informacji o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, w tym otrzymania kopii swoich danych osobowych.

b) Prawo do sprostowania danych – czyli do poprawienia danych osobowych, które są nieprawidłowe, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się, lub do uzupełnienia danych, które są niekompletne.

c) Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych w niektórych przypadkach, m.in. w razie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (o ile stanowiła jedyną podstawę przetwarzania) lub gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem. Nie będą mogli jednak Państwo skorzystać z tego uprawnienia, gdy przetwarzanie danych wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

d) Prawo do sprzeciwu – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją w wypadku, w którym Państwa dane są przetwarzane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (np. w celu prowadzenia statystyk i analiz). W takim wypadku Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe, chyba, że będą istnieć ważne prawnie i uzasadnione podstawy do ich przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych to jest zatrzymania operacji przetwarzania danych poza ich przechowywaniem w określonych sytuacjach, m.in. w czasie niezbędnym do ich poprawienia lub gdy nie będą one dalej potrzebne, lecz ich przechowywanie jest potrzebne Państwu np. do ochrony Państwa praw.

f) Prawo do przenoszenia danych – czyli żądanie uzyskania danych, które Państwo przekazaliście lub przesłania ich bezpośrednio innemu, wskazanemu administratorowi, o ile będzie to technicznie możliwe.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że przetwarzając Państwu dane osobowe naruszamy przepisy „RODO”, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Logi serwera 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Usługodawcą serwera jest firma hostingowa nazwa.pl. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Polityka cookies

Nasza strona https://marktplan.pl wykorzystuje pliki cookies.

Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa, aplikacja lub inna platforma przechowuje na urządzeniu końcowym użytkownika, z informacjami o przeglądaniu lub korzystaniu przez użytkownika z danych treści, na przykład tag identyfikujący urządzenie. Pliki cookie są niezbędne na przykład w celu ułatwienia nawigacji i poznania sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z platformami, aby można było je ulepszać. Są również bardzo przydatne, aby móc oferować reklamy zgodnie z preferencjami użytkownika, a także w innych celach, które zostaną opisane później. Pliki cookie nie szkodzą Twojemu komputerowi ani urządzeniu. Kiedy mówimy o „plikach cookie”, odnosimy się również do innych podobnych technologii instalowania i/lub gromadzenia informacji na urządzeniu.

Rodzaje plików cookie

W zależności od właściciela plików cookie dzielimy je na:

a) Własne pliki cookie: Są to pliki wysyłane do komputera lub urządzenia użytkownika ze strony internetowej zarządzanej przez samego właściciela i w której oferowana jest usługa żądana przez użytkownika. 

b) Pliki cookie stron trzecich: Są to pliki wysyłane do komputera lub urządzenia użytkownika pochodzące z platform i podmiotów stron trzecich z którymi powiązana jest strona internetowa odwiedzana przez użytkownika. Podmioty trzecie opisane są dalej.

W zależności od celu zastosowania używanych plików cookie można je podzielić na: 

1) Niezbędne (techniczne) pliki cookie: Są to pliki, które pozwalają użytkownikowi poruszać się po stronie internetowej, platformie lub aplikacji i korzystać z różnych opcji lub usług, które w nich istnieją, takich jak na przykład kontrolowanie ruchu, identyfikacja danych lub sesji, dostęp do sekcji lub treści ograniczonego dostępu, zapamiętywanie elementów składających się na zamówienie, realizacja procesu zakupu zamówienia, zarządzanie płatnościami, kontrola nadużyć związanych z bezpieczeństwem usługi, korzystanie z elementów bezpieczeństwa podczas nawigacji, dokonywanie rejestracji. Techniczne pliki cookie, które są absolutnie niezbędne, są pobierane domyślnie, gdy umożliwiają wyświetlanie strony lub świadczenie usługi żądanej przez użytkownika. 

2) Funkcjonalne pliki cookie umożliwiające personalizację: Te pliki cookie pozwalają użytkownikowi zapamiętać informacje, dzięki czemu uzyskuje on dostęp do usługi lub strony o określonych cechach, które mogą być różne od cech poszukiwanych przez innych użytkowników, takich jak na przykład język, liczba wyników, które mają być wyświetlane, gdy użytkownik wykonuje wyszukiwanie, wygląd lub zawartość serwisu w zależności od typu przeglądarki, z której korzysta użytkownik lub regionu, z którego ma miejsce dostęp itp. Brak akceptacji tych plików cookie może prowadzić do spowolnienia działania witryny lub źle dostosowanych zaleceń. 

3) Analityczne pliki cookie: Są to pliki, które pozwalają na ilościowe określenie liczby użytkowników, odwiedzanych sekcji na stronie internetowej i sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą z nią w interakcję, w celu przeprowadzenia pomiaru i analizy statystycznej korzystania z niej przez użytkowników oraz wprowadzenia ulepszeń opartych na analizie danych dotyczących użytkowania strony internetowej lub usługi przez użytkowników. 

4) Behawioralne (reklamowe) pliki cookie: Są to pliki, które przechowują informacje o zachowaniu użytkowników uzyskane dzięki ciągłej obserwacji przeglądania, co pozwala na opracowanie na ich podstawie określonego profilu wyświetlania reklam. Te pliki cookie umożliwiają zarządzanie w najbardziej efektywny sposób przestrzeniami reklamowymi, które w stosownych przypadkach Właściciel strony internetowej włączył bezpośrednio lub we współpracy z osobami trzecimi.

Zgoda na cookies

Jeśli nie zgadzasz się na cookies możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki, albo w ogóle usunąć pliki cookies. W menu przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Całkowite wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Zarządzanie cookies

W ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz wyrazić zgodę lub sprzeciw na wykorzystywanie plików cookie. Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do kierowania reklam w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com