Witaj w naszej agencji!
Footer Logo

Co oferujemy?

Co oferujemy?

MARKTPLAN
01.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

 • Organizacja zebrań Wspólnoty oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji,
 • Realizacja Uchwał organów Wspólnoty,
 • Przygotowywanie pod względem formalno-merytorycznym umów zawieranych przez Wspólnotę z wykonawcami i dostawcami,
 • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji Wspólnoty,
 • Dokonywanie czynności w zakresie postępowania administracyjnego, niezbędnych dla funkcjonowania Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Reprezentacja Wspólnoty na zewnątrz przed osobami fizycznymi, prawnymi, organami administracji państwowej i samorządowej zgodnie z ustawą o własności lokali,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości
 • Bieżąca kontrola stanu technicznego budynku,
 • Przygotowywanie planów remontowych, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych
 • Nadzór nad pracami firm wykonujących remonty i modernizacje, dokonywanie odbiorów prac z udziałem przedstawicieli Wspólnoty Mieszkaniowej.
02.

OBSŁUGA TECHNICZNA

 • Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń awarii i terminów i realizacji
 • Dokonywanie odczytów wodomierzy, liczników CO
 • Zapewnienie utrzymania porządku i czystości pomieszczeń wspólnych
 • Realizacja remontów: pozyskiwanie ofert, zlecenie wykonania projektu, realizacja wybranej oferty, zgłoszenie robót lub uzyskanie pozwoleń na budowę, zawieranie umów, nadzór nad wykonaniem robót budowlanych, rozliczenie remontu.
03.

OBSŁUGA KSIĘGOWA

 • Prowadzenie obsługi księgowej pozabilansowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej
 • Pełna obsługa finansowa nieruchomości, rozliczanie dokonanych wpłat, kontrola i windykacja należności,
 • Opracowanie planu finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • Obliczanie zaliczek właścicieli na pokrycie planowanych kosztów,
 • Szacowanie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości oraz szacowanie kosztów związanych z planowanymi remontami,
 • Opracowywanie sprawozdania finansowego Wspólnoty na koniec roku obrachunkowego,
 • Przygotowywanie dokumentów dotyczących zaciągnięcia kredytów przez Wspólnoty Mieszkaniowe,
 • Prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości.
04.

OFERTA CENOWA

Koszty eksploatacji i obsługi nieruchomości uzależnione są od potrzeb, stanu technicznego oraz specyfiki i wyposażenia danego budynku. 

Fundusz remontowy dla Wspólnoty ustalany jest przez właścicieli w zależności od potrzeb remontowych, a określany i rozliczany w stosunku do 1m2 powierzchni użytkowej lokalu.

Stawki za świadczone przez naszą firmę usługi zostają określone w trakcie dodatkowych negocjacji i uzgodnień ze Wspólnotą Mieszkaniową po uwzględnieniu oczekiwań, co do zakresu tych usług. Realizujemy zarządzanie i administrowanie nieruchomością od 0,75 zł/m2.